pep2040

Symposium 2024

Donderdag 25 April 2024   |  High Tech Campus te Eindhoven

Thema: 

The key to the energy transition lies in local solutions!

Programma

09:00-10:00
Inschrijving en Ontvangst

10:00-10.10
Opening – PEP2040 bestuur

10:10-11:10

Prof.ir., Deborah Nas (TU Delft)
Deborah is een autoriteit op gebied van technologische innovaties. Zij is professor, keynote spreker, auteur en toezichthouder bij startups.​​

Als keynote spreker weet Deborah elk publiek te raken met haar inspirerende presentaties vol herkenbare en verrassende voorbeelden. Door technologische ontwikkelingen in een maatschappelijke én zakelijke context te plaatsen maakt ze inzichtelijk wat er vandaag al gaande is en wat we in de toekomst kunnen verwachten.

11:10-11:30
Break

11:30-12:00
Energiemanagement de verbindende factor bij DC systemen
Jeroen Panis (Commercieel Manager – Indutecc Renewable Solutions)
Energiemanagement is de verbindende factor bij slimme DC systemen.
Om de energietransitie te versnellen en om netcongestie het hoofd te bieden ligt de oplossing in samenwerking tussen verschillende DC systemen.

Iedere situatie is anders, ieder project kent zijn eigen knelpunten. Om energieproblemen op te lossen is altijd maatwerk nodig toegespitst op de toepassing ter plaatse.

Denk aan koppeling van PV systemen met energieopslag en EV charging. Dit vraagt om gedegen energy management systemen. Daarbij is het net zo belangrijk om toekomstgericht te denken, is de oplossing van vandaag ook de oplossing van morgen?

Ons elektriciteitsnet raakt steeds voller, we moeten enerzijds besparen maar anderzijds willen we van het gas af en gaan we over op warmtepompen en elektrisch vervoer.
We leven in een dynamische wereld waar innovaties en ontwikkelingen zich snel opvolgen.
PEP2040 is een mooi initiatief waarbij de markt geïnformeerd wordt over al deze nieuwe ontwikkelingen.

12:00-12:30
Hoe beschermt duurzaam slim laden het stroomnet in de wijk?
Dr. ir. Mariska Zweistra (ElaadNL)
In het project SmoothEMS met Gridshield wordt het gedetailleerd managen van de stroomvraag (SmoothEMS) gecombineerd met een technisch vangnet (Gridshield) dat zowel op de eigen aansluiting als op het bovenliggende elektriciteitsnet monitort of de netkwaliteit gewaarborgd blijft.

Door de zekerheid die enerzijds het plaatsgebonden EMS en anderzijds het vangnet toevoegen kunnen sneller meer laadpunten voor elektrische auto’s, meer woningen en meer zonnepanelen geïnstalleerd worden. 

12:30-13:30
Lunch

13:30-15:15
Workshop: Duurzame Energie Transities & Maatschappelijke Koppelkansen 
Richard van Gemert & Benjamin Vanelslande (Actright)
In een wereld die continu in beweging is, staan we voor de immense taak om een duurzame transitie te realiseren. Tijdens deze 1,5 uur durende interactieve workshop duiken we diep in de kern van energie- en warmtetransities, en verkennen we de unieke koppelkansen met andere maatschappelijke vraagstukken.

Blok 1: Bewustwording Veranderen
Via een uniek dilemma-spel krijgen deelnemers de kans om fysiek positie in te nemen en zich te verplaatsen in verschillende perspectieven. Hoe zou het voelen om in de schoenen van een ander te staan?

Blok 2: Toekomstvisie Co-creëren
Samen gaan we beeld vormen van de toekomst. Hierbij kijken we breder dan alleen technische oplossingen. Hoe kunnen gedrag, economische prikkels en innovatief ontwerp bijdragen aan een duurzamere wereld? De kracht van co-creatie wordt ingezet, en we blijven kritisch op de gegenereerde output.

Blok 3: Weerstand Ervaren en Overwinnen
Plenair brengen we de inzichten samen en duiken we in de weerstanden die we tegenkomen in transities. We nodigen je ook uit om de kracht van deze workshop verder te brengen naar jouw organisatie.

15:15-15:45
Hoe nano-lagen de energie transitie kunnen versnellen
Peter Visser, MSc (SALD BV)

De energietransitie vereist naast het inzetten van schonere energiebronnen ook een betere benutting van onze schaarse hulpbronnen. Deze presentatie toont de voordelen van een nieuwe, schaalbare nano-depositietechnologie gebaseerd op atoomlaag deposities (ALD).
Deze ALD technologie wordt nu in de R&D fase gebruikt voor het bouwen van betere batterijen, het maken van efficiëntere zonnepanelen en om elektrolyse goedkoper te maken.

Summary: The energy transition requires cleaner and more efficient usage of our scarce resources.
This talk shows the benefits of a new, scalable nano-deposition technology called Spatial Atomic Layer Deposition.
The technology used in R&D for building better batteries, new types of solar panels, and making electrolysis cheaper.

15:45-16:05
Break

16:05-16:40
From Solar to Steam – how to decarbonise industrial heat
James Macnaghten (Caldera UK)
 Heat is crucial for making everything from beer to wool. Though often overlooked, industrial heat production is therefore estimated to account for 20-25% of global carbon emissions. Caldera, a startup based in the United Kingdom, is pioneering a solution to this issue with its innovative thermal storage technology, which is positioned in the marketplace as a sustainable alternative to the traditional fossil fuel boilers found in most factories. Its patented system converts intermittent solar energy into consistent, on-demand heat, enabling manufacturers to reduce carbon emissions without compromising on performance or cost.

16:40-17:10
Wat is er aan de hand met ons energiesysteem?
Dr.ir. Marten van der Laan (Lector systeemintegratie – Hanzehogeschool Groningen)
Hoge prijzen, lege gasbuffers, netcongestie… Het lijkt wel of er de laatste tijd iets goed mis is met ons energiesysteem. Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? Nederland is in een transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. We zijn enthousiast begonnen met zonnepanelen en windenergie, maar nu het aandeel duurzaam groeit zien we dat andere onderdelen van het energiesysteem in dezelfde snelheid mee moeten groeien. Dat gaat niet vanzelf, daar is een duidelijke visie op het energiesysteem van de toekomst nodig en goede regie. In deze presentatie kijken we naar de energievraag van de toekomst, mogelijke invulling van onze energievoorziening en de behoefte aan sturing en opslag. Ook wordt ingegaan op de rol van de overheid en marktpartijen in de energietransitie.


17:10-17:15
Closing

17:15-18:30
Drinks and Networking

18:30-20:30
Diner